خوشحالی یعنی .....

 

 

ادامه →

گاهی باید ...

ادامه →

مردم ..

ادامه →

راه حل بسیاری از مشکلات ...

ادامه →

لبخند ..

ادامه →

داشتن قلبی مهربان ...

ادامه →

our true steangth


ما مثل چای کیسه ای هستیم
قدرت واقعی ما وقتی معلوم میشود که در آب داغ قرار گرفته باشیم. 

ادامه →

your choose

کسی را که دنیا او را زیبا میپندارد انتخاب نکن.
کسی را انتخاب کن که دنیای تو را زیبا کند … 

ادامه →

dont feel bad ....


اگر کسی شما را نپذیرفت، احساس بدی نداشته باشید. مردم معمولا چیزهای گران را رد میکنند بخاطر اینکه نمیتوانند از پس قیمت آنها بر بیایند.

ادامه →